Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek

Rechten en Plichten van het lidmaatschap van de gilde

 

Aanmelding:

De aanmelding dient te geschieden bij een lid van de overheid. Op de eerstvolgende vergadering zal de overheid daarvan verslag doen aan de leden en vragen of er bezwaar tegen bestaat de kandidaat als aspirant lid voor een jaar toe te laten.

Na de proeftijd van een jaar zal definitief tot toelating worden besloten. De kandidaat kan zich eventueel ook terug trekken als het lidmaatschap hem niet bevalt. De definitieve aanneming heeft maar een keer per jaar plaats en wel op de “aanbestedingsvergadering” die altijd in december wordt gehouden. De proeftijd telt ook als een jaar lidmaatschap.

Entreegeld:

Omdat een nieuw lid deelgenoot wordt van de bezittingen is een entreegeld verschuldigd dat is vastgesteld op  € 25,= per lid. Een nieuwe gildebroeder waarvan de vader lid is of lid is geweest van het Gilde, krijgt een reductie van 50%, dus die betaald maar € 12,50 entreegeld.

Sjerp en insigne:

Sjerp en insigne worden door het Gilde verstrekt en blijven ook eigendom van het Gilde. Hiervoor is men niets verschuldigd als deze goed worden onderhouden. Bij uittreden of overlijden komt sjerp en insigne terug aan het Gilde.

Contributie:

De contributie is vastgesteld op € 36,= per halfjaar. Wordt telkenmale op de teerdagen in januari en september afgerekend.

Het lid heeft dan het recht de teerdag te bezoeken met twee personen.

Weduwen van overleden leden betalen € 12,50 per halfjaar indien zij aanwezig zijn op de teerdag, anders betalen zij niets.

Bedansen nieuwe leden:

Een nieuw lid wordt bij aanneming bedansen. Vroeger was men daarvoor een bedrag verschuldigd. De laatste jaren is dit komen te vervallen.

Kringdag:

Ons Gilde is aangesloten bij de kring “Het Kwartier van Oirschot” die jaarlijks een Kringdag organiseert.

Verwacht wordt dat de leden daaraan zoveel mogelijk in deelnemen. Dit geldt eventueel ook voor Liefdadigheidsfestijnen.

Deelname begrafenis overleden leden en gildezusters:

Bij het overlijden van een gildezuster of gildebroeder wordt verwacht dat de leden zoveel als mogelijk is de begrafenis bijwonen in “vol ornaat”. Vroeger was dit verplicht op boete, doch dit is vervallen, wij nemen aan dat iedereen toch bereid is de laatste eer te bewijzen. Voor de overledene worden 2 Heilige Missen gelezen voor de zielerust waarvan een H.Mis door de leden wordt bijgewoond. Bij een gildebroeder zal de koning zijn zilver afleggen op de kist en wordt door de vaandrig op het kerkhof de laatste groet gebracht. De twee dekens lopen naast de lijkwagen.

Lot-verschieting:

Jaarlijks wordt “het Lot” ingedeeld op de afrekeningsvergadering in april. Dit Lot wordt 8 X gehouden in de zomer en is voor de leden jonger dan 65 jaar verplicht.

Andere activiteiten:

Als het Gilde een bijzondere activiteit organiseert bv de jaarlijkse veiling, dan wordt van de leden verwacht daaraan zoveel als mogelijk is medewerking aan te verlenen.

Hilvarenbeek, januari 2005.                                                        Ere-hoofdman:

                J.A. Abrahams.